მიმდინარეობს საიტის განახლება.

კენჭისყრის შედეგები: ლერი ხაბელოვი

თარიღი კანონპროექტი ხმის ტიპი
2016-12-30 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/1, 05.12.2016) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება პირის მიერ, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსაგან, აწარმოე საქართვ დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-01-25 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ლობისტური საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-01-25 ზოგადი განათლების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-01-25 უმაღლესი განათლების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 საქ. ეროვნული ბანკის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-30 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საერთაშორისო დაცვის შესახებ (#07-2/486, 13.05.2016) III მოსმენა (ეს კანონი განსაზღვრავს უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე იმ პირთა,რომელნიც არ არიან საქართველოში, სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლას, ყოფნას და მა არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის თანახმად, კოდექსის შესაბამის მუხლში ტერმინი -ლტოლვილის სტატუსის მქონე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 მოხალისეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის თანახმად, კოდექსის შესაბამის მუხლში ტერმინი - ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, ზუსტდება კონკრეტული მუხლის (რომელიც განსაზღვრავს საერთაშორისო დაცვით მოსარგებლე პირზე ან დაწესებულებაზე თავდასხმისათვის პასუხისმგებლ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის თანახმად, ტერმინოლოგია ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა ან გაუქმება არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (კანონპროექტით ხდება მხოლოდ ტერიმინოლოგიური სახის ცვლილება და კოდექსის შესაბამის მუხლში აისახება ტერმინი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (კანონპროექტით ხდება მხოლოდ ტერმინოლოგიური სახის ცვლილილება იმ მულებში რომლებიც ეხება საქველმოქმედო საქმიანობას და გადასახადებისგან გათავისუფლებას (დღგ-ს და ქონების), აისახება ტერმი არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით იმ მუხლში, რომელიც ეხება თამბაქოს პროდუქციის რეალიზაციის აკრძალვას გარკვეულ ტერიტორიებზე, ტერმინი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ (#07-3/504, 05.11.2015) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტი აწესრიგებს სააღმზრდელო საქმიანობისათვის ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს ლიცენზიის გამცემ ორგანოს და დამატებით სალ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საექიმო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-04-11 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება" (#07-3/26, 16.03.2017), ერთი მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით ხდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ
2017-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
2017-04-11 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-04-24 საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-05-22 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-06-05 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-06-06 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-06-26 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-07 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-13 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2017-07-31 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-31 თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-31 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-13 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/67, 17.05.2017) III მოსმენა (წარმოდგენილი პროექტით ხდება მთელი რიგი სამართლებრივი, რედაქციული და ტექნიკური ცვლილებების განხორციელება, მათ შორის დაზუსტდა ტერმინის - ლომბარდი არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-13 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტით რეგულირდება საგზაო მოძრაობის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-31 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-13 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/73, 14.06.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით თვითმმართველი თემის აღმასრულებელ ორგანოდ გამგებლის ნაცვლად თვითმმართველი ქალაქების მსგავსად განისაზღვრება მ დიახ
2017-07-13 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-13 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/57, 11.05.2017), III მოსმენა (კანონპროექტით განისაზღვრება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დღისა და ღამის საათებში საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივისაჯარო დაწეს დიახ
2017-07-13 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/49, 24.04.2017) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, დეფინიციიდან, რომელიც ეხება საქმისწარმოების მართვის ერთიან ავტომატურ საშუალებებს, ამოდის ჩანაწერი დოკუმე დიახ
2017-07-13 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-13 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-07 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-26 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-26 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ (#07-2/501, 10.06.2016), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად ახლებურად გაიწერა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების სამართლებრივი სტატუსი, მისი მიზნები, ამოცანები და საქმიანობა. ასევე ახ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემებისა და სახელწოდებების გამოყენებისა და დაცვის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის მიხედვით განისაზღვრა წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემებისა არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (აღნიშნული კანონის პროექტის შესაბამისად განისაზღვრა პასუხისმგებლობა წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემების, ასევე სახელწოდებების არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-07-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-26 პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2017-06-26 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი დიახ
2017-06-26 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/41, 02.02.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვილებით პენიტენციურ სისტემაში იქმნება გათავისუფლებისათვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება, რომელიც შეეხება დაბალი ან საშუალო რისკის იმ მსჯავრდ დიახ
2017-06-26 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ქალთა მიმართ ძალადობისა ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით შებამისი მუხლიდან ხდება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ დიახ
2017-06-26 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-06 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დიახ
2017-06-06 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-06 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ (#07-2/52, 02.03.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შექმნას; კანონი მიზნად ისახავს კომერციულ ბანკში სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს ფიზიკუ დიახ
2017-06-06 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონპროექტის მიხედვით, ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ დაექვემდებარება აწარმოე საქართველოში დიახ
2017-06-06 რეგულირების საფასურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით განრიდების ღონისძიების სახით მინდობით აღსაზრდელად განთავსება აღარ იქნება გამოყენებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირზე. გარდა ამისა კანონპროექტით ტერმინ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-06 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 მაჭახელას ეროვნული პარკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (ცვლილება ხორციელდება სპეციალური ადმინისტრაციული სამართალწარმოების თავში, რომელიც ეხება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების საკითხს და აღნიშნული თავი ასევ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-06 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საექიმო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონპროექტით დგინდება მშვილებელსა და გასაშვილებელ ბავშვს შორის მაქსიმალური ასაკობრივი სხვაობა. შვილად აყვანის უპირატესი უფლების მქონე პირების მიერ ბავშვის შვილად აყვან არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, ჩანაწერის - მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 ტყის ფონდის მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით შესაბამის მუხლში ხდება კანონის სახელწოდების დაზუსტება და მიეთითება, რომ ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 დოკუმენტის სავალდებულო ეგზემპლარის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ (N07-2/24, 15.12.2016), III მოსმენა (კანონპროექტი განსაზღვრავს ელექტრონული დოკუმენტის, ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების გამოყენების სამართლებრივ საფუძვლებს; განმა არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონპროექტის მიხედვით აკრედიტაციის ცენტრი აღარ განახორციელებს ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-05-22 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-04-24 სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-24 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-24 ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-24 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2017-04-12 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (N07-2/25, 15.12.2016), III მოსმენა (კანონპროქეტით კოდექსს ემატება სპეციალური ადმინისტრაციული სამართლაწარმოების თავი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ევროკავშირის პროგრამა ჰორიზონ დიახ
2017-04-11 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების - საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 საინვესტიციო ფონდების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-13 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-13 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ დიახ
2017-10-05 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-10-05 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-10-23 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ დიახ
2017-10-23 საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-11-20 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-11-20 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-11-22 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-08 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 დოკუმენტის სავალდებულო ეგზემპლარის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 თავისუფლების ქარტია საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კულტურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 რეგულირების საფასურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნიადაგის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საგანგებო მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/90, 05.06.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტით სარჩელის უზრუნველყოფის თავით გათვალისწინებული სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები არ გავრცელდება ლატარიების, აზარტული დიახ
2017-12-18 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 წიაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2017-12-19 ტყის ფონდის მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-28 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების შესახებ (#07-2/106, 25.07.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტით ხდება მთელი რიგი საკითხების ახლებური მოწესრიგება, კერძოდ: ახლებურად განისაზღვრა სახელმწიფო ჯილდოების სახეობები და სახელმწიფო ჯილდოების ჩამონათვა დიახ
2017-12-28 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ (#07-2/120, 07.09.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად განმარტებულია მთელი რიგი ახალი ტერმინები, მაგალითად როგორიცაა - საქონლის მფლობელი; საავტორო და მომიჯნავე უფლე დიახ
2017-12-28 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონის პროექტის მიხედვით გზისთვის ვარგისობაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო პერიოდული ტესტირება არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურება მოიცავს კანონით დადგენილ თანამდებობრივ სარგოს, პარლამენტის ბიუროს მიერ განსაზღვრულ სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელების თანხას და სხვა არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონის პროექტის მიხედვით ტერმინი - გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრები არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 შემოსავლების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად სარჩელის უზრუნველყოფის თავით გათვალისწინებული სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები არ გავრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი დიახ
2018-01-10 საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ (#07-2/91, 08.06.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი პროექტით, შესაბამისი მოთხოვნებისა და თანად დიახ
2018-01-10 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს საპატენტო კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების - საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 თამასუქის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-09 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-09 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-09 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-09 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-09 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-26 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/84/9, 01.06.2017) კანონპროექტის მიხედვით, თუ ობიექტი იმავდროულად წარმოადგენს შრომის უსაფრთხოების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-26 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-26 შრომის უსაფრთხოების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/84/9, 01.06.2017) კოდექსიდან ხდება იმ მუხლის ამოღება, რომელიც განსაზღვრავს შრომის კანონმდებლოსა და შრომის დაცვის წესების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობას არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-30 მობილიზაციის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) წარმოდგენილი ცვლილებით მობილიზაციის სფეროში საქართველოს პრეზიდენტის გარკვეული უფლებამოსილებები გადაეცემა საქართველოს მთავრობას. ხდება რეზერვთან და არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) კოდექსის შესაბამის მუხლში ხდება სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) კანონის შესაბამის მუხლში ხდება სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით რეზერვისტები იყოფიან აქტიურ და სამობილიზაციო რეზერვისტებად. გარდა ამისა, სარეზერ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) კანონპროექტით მოქალაქე, რომელმაც მოიხადა არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახური, სამსახურის რეზერვში ირიცხე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-30 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-04-05 საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ" არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-04-24 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-04-24 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-04-24 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-24 ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-05-07 საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 "საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ" არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 "ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-05-07 კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-05-07 ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-05-07 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-05-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-05-08 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-05-08 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-05-08 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-05-08 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ დიახ
2018-05-08 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-05-08 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-05-08 "საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე" დიახ
2018-05-21 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგ. კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-01 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/207, 03.05.2018), III მოსმენა (კანონის პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს, ხ დიახ
2018-06-01 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-01 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/130/9, 28.09.2017) კანონპროექტით ხდება იმ ნორმის ამოღება, რომლის მიხედვითაც ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი უნდა გამოსცეს მხოლოდ დამოუკიდებელმა ორგანო არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/207, 03.05.2018), III მოსმენა (კანონის პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს, ხ დიახ
2018-06-04 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-04 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-04 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-04 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საქრთველოს საგადასახადო კოდექსში" ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-14 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 რეგულირების საფასურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/182/9, 28.03.2018) კანონპროექტის თანახმად, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის რეგულირების საფასურთან მიმართებაში, ანგარიშსწორების წესი დიახ
2018-06-14 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსშიცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-22 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-02 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/157/9, 26.04.2018) კანონის პროექტი ეხება მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური და ადგილობრივი ორგანოების მუშაობის წესის განსაზღვრას. კერძოდ, მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრ დიახ
2018-07-02 საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-02 ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-02 სოციალური მუშაობის შესახებ დიახ
2018-07-02 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-02 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-02 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-02 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-02 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/130/9, 01.03.2018) კანონის პროექტის მიხედვით ხდება რედაქციული დაზუსტება და შესაბამის აბზაცში სიტყვა მრავალშვილიანი დიახ
2018-07-09 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს საგადახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 წიაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ დიახ
2018-07-09 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 მოხალისეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 დოკუმენტის სავალდებულო ეგზემპლარის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კულტურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქარ დიახ
2018-07-23 საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს პატიმრობის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებ დიახ
2018-07-23 თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭირ. საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 ქონების ლეგალიზების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-24 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საექიმო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებები დიახ
2018-07-24 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2018-07-24 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველოს მთავრობ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდ დიახ
2018-07-24 ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველ დიახ
2018-07-24 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საზღვაო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველოს მთავრობის სტრუქტუ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წა დიახ
2018-07-24 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ტურიზმისა და კურორტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-24 ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-24 საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-06 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-06 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-06 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-06 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 დაგროვებითი პენსიის შესახებ
2018-09-06 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სამშენებლო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-2/2/9, 24.11.2016) (წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით ამ კოდექსით არ დარეგულირდება საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიან
2018-09-06 ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-06 არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 პროფესიული კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/141/9, 22.03.2018) კანონპროექტი ეხება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის დამახინჯებისათვის და თვითნებურად შეცვლისათვის, თ
2018-09-06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-06 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-2/162/9, 29.12.2017) საგადასახადო ორგანოს ცალკეული გადასახადის გადამხდელის შესახებ იდენტიფიცირებული ინფორმაციის გადაცემის უფლება ექნება აგრეთვე სსიპ საპენსიო სააგენტოსთვის და
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/173/9, 01.03.2018) კანონის პროექტის მიხედვით, გათვალისწინებულია ტერმინის ზედამხედველი მოსამართლე
2018-09-07 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/173/9, 01.03.2018) კანონის პროექტის მიხედვით, საგადასახადო ორგანოს, მის თანამშრომელს, მოწვეულ სპეციალისტს ან/და ექსპერტს უფლება აქვს, ცალკეული გადასახადის გადამხდელის შესახე
2018-09-07 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ
2018-09-07 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 შემოსავლების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს საპატენტო კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-07 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-07 საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი
2018-09-23 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-23 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-23 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-23 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-23 საპარლამენტო მდივნის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-23 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-23 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-09-23 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-23 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/172/9, 21.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კერძოდ, საქ
2018-09-25 ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-25 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
2018-09-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/151/9, 30.11.2017) წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით რაიონული (საქალაქო) სასამართლო აღარ განიხილავს წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ
2018-09-26 წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-28 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-28 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-28 შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-28 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-28 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-09-28 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/222, 13.09.2018), III მოსმენა (კანონის პროექტი ითვალისწინებს, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არსებული ხარვეზის გასწორებას, რაც გამოწვეული იყო
2018-10-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-10-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/223/9, 30.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კერძოდ, ტერმინი
2018-10-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/212/9, 10.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ტერმინის ,,პროფესიული დიპლომი
2018-10-23 მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-10-23 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 მეთევზე-მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-10-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-10-23 პროფესიული განათლების შესახებ
2018-12-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-07 თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-07 საომარი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საომარი მდგომარეობის შესახებ
2018-12-07 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კანონის პრო
2018-12-07 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაშ
2018-12-07 ავტონომიურ რესპუბლიკაში პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სახელმწიფო ვალის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საგანგებო მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კ
2018-12-07 წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემებისა და სახელწოდებების გამოყენებისა და დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ,,წითელი ჯვრის, წი
2018-12-07 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/222/9, 30.05.2018) კანონის პროექტი არეგულირებს საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ
2018-12-07 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-07 გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელ
2018-12-07 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-07 სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კანონის პროექტი
2018-12-07 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-07 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ
2018-12-07 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებას
2018-12-07 ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-07 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-10 ჯანრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონშიცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-10 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საპარლამენტო მდივნის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი
2018-12-24 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, სისხლის სამართლის კოდექსი შესაბამისობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან და ,,პროკურატურის შესახებ
2018-12-24 ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 პროკურატურის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) ორგანული კანონის პროექტი არეგულირებს პროკურატურის ამოცანებთან, პრინციპებთან და უფლებამოსილებებთან, პროკურატურის სტრუქტურულ მოწყობასა და მართვასათან, პროკურატურის სათათბირო და კოლეგიურ ორგანოებთ
2018-12-24 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის ,,პროკურატურის შესახებ
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან და ,,პროკურა
2018-12-24 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 პროფესიული კავშირების შესახებ III მოსმენა (№07-3/221/9, 12.09.2018) ორგანული კანონის პროექტი ითვალისწინებს, პროფესიული კავშირის საქმიანობის სამართლებრივ საფუძვლებთან, მის რეგისტრაციასთან და იურიდიული პირის სტატუსთან, სხვა ქვეყნების პროფესიულ კავშირებთა
2018-12-24 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/221/9, 12.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, პროფესიული კავშირების შესახებ
2018-12-24 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის ,,პროკურატურის შესახებ
2018-12-24 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-24 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის ,,პროკურატურის შესახებ
2018-12-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-24 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-28 ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2018-12-28 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-28 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/256/9, 01.10.2018) წარმოდგენილი კანონის პროექტით ახლებურად ყალლიბდება მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი. ცხრილის მიხედვით დღგ 81% ჩ
2018-12-28 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2018-12-28 საქართველოს კანონის პროექტი თამბაქოს კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”
2018-12-28 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
2019-01-04 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/260/9, 04.10.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას სამოქალაქო უსაფრ
2019-01-04 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-04 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-10 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-10 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-10 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-10 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-10 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/205/9, 28.06.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეგულირების სფეროს დაექვემდებარება, გადაშენების სა
2019-01-10 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-11 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-11 საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-11 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-11 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/205/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ,,გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის
2019-01-11 სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-11 შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის
2019-01-11 შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-11 წიაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-11 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 საკონსულო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 საკონსულო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-21 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-01-21 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/239/9, 05.11.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი შესაბამისობაში მოდის საქართველოს ტყის კოდექსში
2019-01-21 საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-01-21 ტყის ფონდის მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-3/261/9, 13.12.2018) (კანონის პროექტი ითვალისწინებს სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახ
2019-02-08 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/261/9, 13.12.2018) (კანონის პროექტი ითვალისწინებს იარაღის შესახებ
2019-02-08 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების–საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
2019-02-08 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2019-02-08 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით