საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონპროექტით დგინდება მშვილებელსა და გასაშვილებელ ბავშვს შორის მაქსიმალური ასაკობრივი სხვაობა. შვილად აყვანის უპირატესი უფლების მქონე პირების მიერ ბავშვის შვილად აყვან

Yes: 99 vote

Alliance of Patriots of Georgia 4 vote List

No: 0 vote

Yes: 86 vote

United National Movement 1 vote List
EUROPEAN GEORGIA (Minority) 1 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 3 vote List

No: 0 vote

Yes: 81 vote

United National Movement 1 vote List
EUROPEAN GEORGIA (Minority) 2 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 1 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.