საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 0 vote

No: 0 vote

Absent/Did not vote: 151 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 107 vote List

Yes: 0 vote

No: 0 vote

Absent/Did not vote: 151 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 107 vote List

Yes: 0 vote

No: 0 vote

Absent/Did not vote: 151 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 107 vote List

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.