პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონის პროექტის მიხედვით ტერმინი - გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრები

Yes: 92 vote

No: 0 vote

No: 0 vote

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.