ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

No: 0 vote

No: 0 vote

Yes: 90 vote

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.