ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 91 vote

No: 0 vote

Yes: 85 vote

No: 0 vote

Yes: 93 vote

Alliance of Patriots of Georgia 2 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.