მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

No: 0 vote

Yes: 85 vote

No: 0 vote

Yes: 85 vote

United National Movement 1 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.