საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

Yes: 0 vote

No: 0 vote

Absent/Did not vote: 151 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 94 vote List

Yes: 99 vote

EUROPEAN GEORGIA (Minority) 3 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 2 vote List

No: 0 vote

Yes: 98 vote

EUROPEAN GEORGIA (Minority) 2 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 4 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.